โครงการพัฒนาโภชนาการสมวัยตำบลสันผีเสื้อ ปี 2562

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้จัดอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาโภชนาการสมวัยตำบลสันผีเสื้อ

ที่เหมาะสมกับเด็กอายุ 3 – 5 ปี แก่ผู้ปกครองของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่