โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ