โครงการกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดโครงการกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562

โดยนำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ณ สวนสัตว์เชียงใหม่