โครงการกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดโครงการกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562

โดยนำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม:

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ รณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงล...
โครงการอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ ผู้นำชุมชนตำบลสันผีเสื้อ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความมีส่วนร่...
ไหว้สาป๋ารมีตามโครงการไหว้สาป๋ารมีวิธีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านท่า(ร้องขี้...
ต้อนรับคณะดูงานจากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คส...