รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ความพึงพอใจ20072562

ข่าวเพิ่มเติม:

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและทางเท...
คำสั่ง เรื่อง กำหนดรายชื่อการให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการและวัดหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน กรกฎ...
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1.ด้านสมมรถภาพ...
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลและกำหนดวัน เ...
ประชุมประชาคมแบบประชารัฐระดับหมู่บ้าน (บ้านป่าข่อยใต้) เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ....
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ใน...