รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ความพึงพอใจ20072562

ข่าวเพิ่มเติม:

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในว...
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกิจกรรม “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาช...
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562