ศึกษาดูงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

กลุ่มผู้นำชุมชนตำบลสันผีเสื้อ ผู้แทนโรงเรียน และปราชญ์ชาวบ้าน ศึกษาดูงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม:

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2558 วันที่ 19 กันยาบน 2558 ณ สนามสวนสุขภาพตำบลสันผ...
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อสม.ตำบบสันผีเสื้อ ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนายเลย ตันนรา ห...
เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน มกราคม 2562 "โรคไข้หวัดใหญ่"
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงน้ำแข็งรัตนโกสิน หม...
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ