ศึกษาดูงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

กลุ่มผู้นำชุมชนตำบลสันผีเสื้อ ผู้แทนโรงเรียน และปราชญ์ชาวบ้าน ศึกษาดูงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่