ศึกษาดูงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

กลุ่มผู้นำชุมชนตำบลสันผีเสื้อ ผู้แทนโรงเรียน และปราชญ์ชาวบ้าน ศึกษาดูงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และดอก...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้...
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในรอบป...
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่...
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ