โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ กิจกรรมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดสัตว์ระดับตำบล

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่
อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ กิจกรรมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก
และโรคระบาดสัตว์ระดับตำบล ศาลาประชาคมบ้านร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่