ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการดาดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

ลำเหมือง ม.8