ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

สภา

ข่าวเพิ่มเติม:

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
โครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด "โครงการพั...
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่า...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและทางเท...
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญท่านและประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั...