ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

สภา123082562