สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ