สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ข่าวเพิ่มเติม:

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันท...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน 19 มิถุนายน 2557 บ้านชาวนาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเม...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครง...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้...