ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณที่ทำการประปาหมู่บ้านถึงสามแยกหมู่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ม.4-2