รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

สภา30082562