เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

 

สภา06092562

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อส...
โครงการทักษะชีวิต (โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่)
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้นำพนักงาน ดำเนินกา...
ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำ...
กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะสำหรับเยาวชนตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2560 ณ วัดร้องอ้อ หมู่ที่ 4
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ ...