ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง โครงการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสาธารณประโยชน์ ตั้งแต่บ้านนายประสิทธิ์ มันทเล ถึงทางหลวงหมายเลข 121

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง
โครงการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสาธารณประโยชน์ ตั้งแต่บ้านนายประสิทธิ์ มันทเล ถึงทางหลวงหมายเลข 121

1206092562

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
วันสตรีสากลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2560
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนายดวงคำ จันต๊ะวิชัย หมู่ที่...
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเทศบาลตำบลส...
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง...