ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง โครงการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสาธารณประโยชน์ ตั้งแต่บ้านนายประสิทธิ์ มันทเล ถึงทางหลวงหมายเลข 121

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง
โครงการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสาธารณประโยชน์ ตั้งแต่บ้านนายประสิทธิ์ มันทเล ถึงทางหลวงหมายเลข 121

1206092562