โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายข...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40...
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2558
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอประชาสัมพันธ์การบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานควบคุม...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ณ งานพัฒนาและจัดเก...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (...