โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ