ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

232320092562

ข่าวเพิ่มเติม:

วันทึ่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 16.30 น. เกิดเพลิงไหม้บ้าน ในหมู่บ้านธนาวัลย์ หมู่ที่ 8 ต.สันผีเสื้อ
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลสันผีเสื้อพัฒนาคูคลอ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ กิจกรรมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าร...