กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 และติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

จัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

และติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2562