ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2562  เวลา 10.00 น.

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่