โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๘ เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา

โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๘ เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
๒) เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.๑-๓ หรือ เยาวชนนอกสถานศึกษา ที่มีอายุระหว่าง ๑๕-๑๘ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓) จำนวนกลุ่มละ ๓ คน และที่ปรึกษากลุ่ม จำนวน ๑ คน รวมกลุ่มละ ๔ คน
๓) มีทักษะภาษาอังกฤษและสามารถนำเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษได้ 

หมายเหตุ : 
๑. เยาวชน และที่ปรึกษากลุ่ม แต่ละกลุ่มห้ามซ้ำกัน
๒. เยาวชนและที่ปรึกษากลุ่มที่เข้าร่วมโครงการต้องสามารถเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ในกรณีที่ได้รับรางวัล หากไม่สามารถเดินทางฯ ได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ (เฉพาะตัวบุคคล) ไม่อนุญาตให้ส่งผู้แทน
๓. สงวนสิทธิ์สำหรับเยาวชนที่เคยได้รับรางวัลการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs แล้ว ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้
เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการกันเยอะๆ นะคะ…!!!

11165210_980516071981973_2310153622165255220_n