นายกลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ กรณีเสียชีวิตของพ่อบุญมา สบติ๊บ หมู่ที่ 9 จำนวน 9,000 บาท

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ท่านนายกลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ กรณีเสียชีวิตของพ่อบุญมา สบติ๊บ

หมู่ที่ 9 จำนวน 9,000 บาท ณ สุสานบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ting