ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

[gview file=”https://sanphisua.go.th/wp-content/uploads/2015/10/โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด.pdf”]

ข่าวเพิ่มเติม:

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผุู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหว...
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บร...
โครงการชาวนาน้อย สืบสานภูมิปัญญา สู่ชาวนารุ่นใหม่ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่สถานประกอบการ...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษ...
ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ