สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ