ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  1. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  2. ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  3. คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
  4. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  5. ประกาศ ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
  6. ประกาศ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  7. ระเบียบเทศบาลตำบลสันผีเสื้อว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559
  8. ระเบียบเทศบาลตำบลสันผีเสื้อว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2559