วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์และพันธ์กิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

       “พัฒนาตำบลก้าวหน้า ประชาชนร่วมใจ สังคมสมานฉันท์ 

เทศบาลสันผีเสื้อ sanphisua
เทศบาลสันผีเสื้อ sanphisua

        ตำบลสันผีเสื้อมีพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร  และเป็นแหล่งที่ปลูกดอกไม้ส่งจำหน่ายในเขตตัวเมืองเชียงใหม่  และมีแม่น้ำปิงไหลผ่านสามารถทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวขึ้นในตำบลได้  เป็นการสร้างอาชีพ  รายได้แก่ประชาชนในสองฝั่งแม่น้ำปิง  และตำบลสันผีเสื้อมีวัฒนธรรมล้านนาที่จะอนุรักษ์และถ่ายทอดไปสู่เยาวชนในตำบลต่อไป
พันธกิจ

  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  2. อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบล
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ รายได้ ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต ตามแนวทางลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  ส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการพัฒนาตำบล
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
  6. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพดี ปลูกฝังค่านิยมที่ดีด้านกีฬา โดยสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
  7. อุปถัมภ์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ประสบภัยพิบัติที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ได้รับการช่วยเหลือและสามารถพึ่งตัวเองได้
  8. พัฒนาศักยภาพทางด้านสาธารณสุขมูลฐานของคนในชุมชน และสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอนามัย สุขศึกษา โภชนาการ ส่งเสริมให้มีการจัดการ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และการให้ความรู้ด้านสาธารณสุข และสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
  9. พัฒนาศักยภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

    10. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน และประโยชน์สุขของประชาชนส่งเสริม สนับสนุนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนิน               กิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นการบริหารงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างพึงพอใจ โปร่งใส ตาม               หลักธรรมาภิบาล

 

เทศบาลสันผีเสื้อ sanphisuaเทศบาลสันผีเสื้อ sanphisua
เทศบาลสันผีเสื้อ sanphisua

   

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตำบลสันผีเสื้อในทุกๆด้าน ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจ

และความสมานฉันท์ของประชาชนตำบลสันผีเสื้อ

และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นเชิดชู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ พ.ศ. 2556-2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์:มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานอันได้แก่ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม การเกษตร สามารถตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน

 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

การดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ  การจราจร การเกษตร การพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ระบบประปา การควบคุมอาคาร และโครงสร้างพื้นฐานอื่น เช่นโรงสีชุมชน ศาลาประชาคมชุมชน ศาลาอเนกประสงค์อาคารโรงเรือน ร้านค้าชุมชน ลานกีฬา โรงปุ๋ยอินทรีย์ โกดัง  ห้องเย็น เป็นต้น

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า

การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

กองช่าง

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์:  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการรวมกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบูรณาการระหว่างกลุ่ม

2.1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

การดำเนินการเกี่ยวกับ รณรงค์ ส่งเสริม การสร้างกระแสเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ และขยายผลไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจ ให้ความรู้ ทักษะ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นฐานการผลิต การพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน

2.2  การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม

การดำเนินการเกี่ยวกับการให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา กิจกรรม หรือโครงการ การรวมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่ม เพื่อร่วมกันยกระดับสินค้า/บริการตามศักยภาพของพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน และมีการใช้เทคโนโลยี ระบบการควบคุมการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และมูลค่าสินค้า/บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร อันจะส่งผลให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมการตลาดร่วมกันและก่อให้เกิดการแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ

2.3 ส่งเสริมการเกษตร

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาทางด้าน ความรู้ ความเข้าใจ แก่เกษตรกร การส่งเสริมกิจกรรมการเกษตร ตามแนวคิดการเกษตรผสมผสาน

กองสวัสดิการฯ

กองส่งเสริมการเกษตร

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์:  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

3.1 การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม

ชาติและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการลดภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  การพัฒนาบุคลากร    การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม     น้ำเสีย  ขยะมูลฝอย โดยความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

กองส่งเสริมเกษตร

4.การอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์:  ประชาชามีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

4.1 การจัดการแหล่งเรียนรู้

การจัดองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งบูรณะฟื้นฟูแหล่งโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของท้องถิ่น

4.2 การส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

การส่งเสริมวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น การสร้าง และสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา การจัดกิจกรรมทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา การสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์:  ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและเหมาะสม

 

 

 

 

 

5.1การส่งเสริมการเรียนรู้

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงสร้างสรรค์ทางปัญญา  การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับประชาชนทุกระดับ เพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

5.2 การส่งเสริมสุขภาวะ

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขฯ

กองสวัสดิการฯ

 

  5.3 การสร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตที่ดี

รณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้อง ลด ละ เลิก อบายมุข  ส่งเสริมการออมเพื่ออนาคต สร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

5.4 การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์

การศึกษา รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น การกำหนดแนวทางในการสงเคราะห์ผู้ที่ด้อยโอกาส ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การดำรงชีวิต รวมถึงการติดตามประเมินผลการสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

เป้าประสงค์:  ประชาชนมีความตระหนัก ให้ความร่วมมือ ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และมีภูมิคุ้มกันจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

 

 

6.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน

การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัคร และบุคลากรขององค์กร ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย

พัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน พัฒนาบุคลากร และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

6.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และสถานที่ทำงาน อย่างเป็นระบบ

สำนักปลัด

กองสาธารณสุขฯ

7. การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์: สร้างและส่งเสริมความสามารถของบุคลากรและหน่วยงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน พัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

7.1 การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร

การปรับกระบวนทัศน์ และการปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการให้ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีนวัตกรรมในการบริการ การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน พัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

ทุกกอง

  7.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจโดยมุ่งเน้นความคุ้มค่า เน้นการบริการ และคำนึงถึงความต้องการของประชาชน จัดให้มีระบบการควบคุมภายในขององค์กร มีความโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และทุกภาคส่วน ตลอดจนเผยแพร่ผลงานความสำเร็จขององค์กรและบุคลากร

พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์เทคโนโลยี บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างสูงสุด

 

ทุกกอง

 

เทศบาลสันผีเสื้อ sanphisua
เทศบาลสันผีเสื้อ sanphisua

 

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค นโยบายด้านนี้จะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยมีแนวทางดังนี้

1.1 พัฒนาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ตลอดจนไฟฟ้าสาธารณะในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล

1.2 พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม

1.3 จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมทั่วเทศบาล

         2. นโยบายด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

               2.1 พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง

               2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่ สวยงาม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงสวนสาธารณะ ให้เป็นสถานที่พักผ่อน และเป็นปอดของชุมชน

               2.3 ล้างถนน ขุดลอกรางระบายน้ำ และลำเหมืองสาธารณะ

               2.4 สุ่มตรวจสารพิษในอาหาร และผลักดันโครงการอาหารปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ

         3. นโยบายด้านการพัฒนาอาชีพ รายได้ ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

               3.1 สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพให้ประชาชน ตามแนวทางลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

               3.2 ฟื้นฟูงานวันเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่

               3.3 ส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

               3.4 สนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. และสายตรวจ ในการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องปราบยาเสพติด

         4.  นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา และการสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมสถาบันครอบครัว ดูแลผู้สูงอายุ สนับสนุนการทำงาน  อสม.  กลุ่มสตรี และกลุ่มมวลชนอื่นๆ

               4.1 สนับสนุนการทำงานของ อสม. กลุ่มสตรี และกลุ่มมวลชนอื่นๆ

               4.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

          4.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์    ผู้ประสบภัยพิบัติที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ได้รับการช่วยเหลือและสามารถพึ่งตัวเองได้

          4.4 ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพดี ปลูกฝังค่านิยมที่ดีด้านกีฬา โดยสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ

          4.5 ส่งเสริมด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

         5.  นโยบายด้านสาธารณสุข

               5.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีโดยถ้วนหน้า

               5.2 พัฒนาศักยภาพทางด้านสาธารณสุขมูลฐานของคนในชุมชน และสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอนามัย สุขศึกษา โภชนาการ

               5.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และการให้ความรู้ด้านสาธารณสุข และสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

         6.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

               เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานเทศบาลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

               6.1 ส่งเสริม สนับสนุนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล รวมถึงการทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอื่น

               6.2 มุ่งเน้นการบริหารงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างพึงพอใจ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

               6.3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผน การคิด การตัดสินใจ รวมถึงระบบการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

               6.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน