แบบฟอร์ม

ตัวอย่างคำขอรับหนังสือรับรอง  button-1187460_960_720-300x150
คำขอรับหนังสือรับรอง

ตัวอย่างบันทึกข้อความสับเปลี่ยนเวร button-1187460_960_720-300x150
บันทึกข้อความสับเปลี่ยนเวร-1

 

ตัวอย่างแบบใบลาพักผ่อน https://sanphisua.go.th/wp-content/uploads/2016/05/ใบลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอดบุตร.pdf
แบบใบลาพักผ่อน

 

ตัวอย่างใบลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอดบุตร https://sanphisua.go.th/wp-content/uploads/2016/05/ใบลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอดบุตร.pdf
ใบลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอดบุตร

 

ใบลาอุปสมบทhttps://sanphisua.go.th/wp-content/uploads/2016/05/ใบลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอดบุตร.pdf

ใบลาอุปสมบท20042560

 

คำขอมีบัตรhttps://sanphisua.go.th/wp-content/uploads/2016/05/ใบลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอดบุตร.pdf

คำขอมีบัตร20042560

 

คำขอรับเอกสารhttps://sanphisua.go.th/wp-content/uploads/2016/05/ใบลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอดบุตร.pdf

คำขอรับเอกสาร20042560

 

ยกเลิกวันลาhttps://sanphisua.go.th/wp-content/uploads/2016/05/ใบลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอดบุตร.pdf

ยกเลิกวันลา20042560