ประชุุมอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
ประชุุมอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
และติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2562