ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

KMBT36220190702121342

ข่าวเพิ่มเติม:

เชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ในวันที่...
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อส...
โครงการป้องกันควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ต.สันผีเสื้อ #ภายใต้โครงการ๙๑๐๑ตามรอยเท้าพ่อภายใต้...
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ศึกษาดูงาน ด้านการฟื้นฟู ผู้พิการแ...
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง