วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรม ตามโครงการชาวนาน้อย ณ บ้านท่าร้องขี้ควาย หมู่ที่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรม ตามโครงการชาวนาน้อย ณ บ้านท่าร้องขี้ควาย หมู่ที่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลสันผ...
ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560 โดยวิธีทอดตลอด
ขอเชิญท่านและประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั...
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการโอเว...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดอบรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในวันรุ่น ให้แก่นักเรียน โรงเรีย...