ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศยกเลิก