ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มผู้สูงอายุ คสล. 1 ชั้น หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ

อาคารหมู่ 3