โครงการส่งเสริมหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมาตรีตำบลสันผีเสื้อ
เปิดการอบรบตามโครงการส่งเสริมหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสันผีเสื้อ
สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ