การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1.ด้านสมมรถภาพร่างกาย 2.สมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล

ข่าวเพิ่มเติม:

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อส...
เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั...
โครงการตอบปัญหาธรรมะสำหรับเยาวชนตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2558 ณ วัดป่าข่อยเหนือ
ขอเชิญชวนให้....ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ที่มีอายุครบ 60 ปี ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบ...
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561