ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

12345619092562

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ(สำหรับห้องประชุม) ด้วย...
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณที่ทำการประปาหมู่บ้านถ...
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
พิธีมอบเงินอุดหนุน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาสตรี และกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยเทศบาลตำบลสั...
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครง...