ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 09.30 น.

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่