แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

An Insurance Company

Contact Info

Address

เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์

053 – 854380 และ 053-247389

แฟกซ์

053 – 854380 ต่อ 12
053-247389 ต่อ 12