ข่าวสาร ข่าวกองคลัง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-02-20 15:58:57

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทัง 2 ข้างถนน (บริเวณตลาดเช้า) หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้

ประกาศเมื่อ : 2024-02-20 15:57:09

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-02-19 14:33:07

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศเมื่อ : 2024-02-16 09:46:51

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีภายในเขตเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2567

ประกาศเมื่อ : 2024-02-14 13:57:00

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ตามมาตรา 36 เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

ประกาศเมื่อ : 2024-02-14 13:54:30

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ รพ.สต.ป่าข่อยเหนือ

ประกาศเมื่อ : 2024-02-12 15:38:49

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2567

ประกาศเมื่อ : 2024-02-02 10:07:18

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 ตำบลสันผีเสื้อ จำนวน 100 จุด

ประกาศเมื่อ : 2024-02-01 12:16:35

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น (บริเวณสุสาน) หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ

ประกาศเมื่อ : 2024-01-25 11:23:53

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้

ประกาศเมื่อ : 2024-01-25 11:21:27

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างรางระบาบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางไพรินทร์ ดอกไม้ หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ

ประกาศเมื่อ : 2024-01-25 11:19:21

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2024-01-19 11:03:09

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชยะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าประปา หมู่บ้านขัวโก ถึงสะพานข้ามลำเหมืองแก้ว หมู่ที่ 5

ประกาศเมื่อ : 2024-01-11 13:24:44

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2024-01-10 13:22:07

ไฟล์แนบ :