บุคลากร

กำนันผู้ใหญ่บ้าน

Image
นายธนกฤต พรมเสน

กำนันตำบลสันผีเสื้อ

Image
นายพิรุณ พินุวงศ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

Image
นายชรินทร์ ชมพู

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

Image
นายองอาจ ใจแก้ว

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

Image
นายนิพน อัมสัย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

Image
นายประภาส พรหมนนท์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

Image
นายเสรี คำแหลง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

Image
นายวิฑูล จันทพร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

Image
นายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9