บุคลากร

กำนันผู้ใหญ่บ้าน

Image
นายธนกฤต พรมเสน

กำนันตำบลสันผีเสื้อ

Image
นายพิรุณ พินุวงศ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

Image
นายจรัญ ศรีชำนาญ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

Image
นายจารุ สวรรค์อวยพร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

Image
นายนิพน อัมสัย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

Image
นายประภาส พรหมนนท์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

Image
นายนิเรศ เข็มขาว

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

Image
นายกันต์กนิษฐ์ ยะมณีวงศ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

Image
นายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9