ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด

ประกาศเมื่อ : 2021-01-11 10:35:18

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารเชื้อเพลิง

ประกาศเมื่อ : 2021-01-11 10:13:51

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ : 2020-08-24 11:28:30

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-08-24 11:26:16

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศเมื่อ : 2020-08-24 11:24:14

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเมื่อ : 2020-08-24 11:22:57

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่่วมในการดำเนินการ

ประกาศเมื่อ : 2020-08-24 11:21:30

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจรติและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-08-24 11:19:13

ไฟล์แนบ :

Image

คำสั่งเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-08-24 11:16:56

ไฟล์แนบ :

Image

คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-06-26 14:48:13

ไฟล์แนบ :

Image

ขอเชิญชวน....เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่นไลน์แอด @ทต.สันผีเสื้อ เพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารและให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-06-25 16:12:59

ไฟล์แนบ :

Image

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มารับริการกับเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเข้าทำแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตาม QR Code นี้

ประกาศเมื่อ : 2020-06-25 16:04:23

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-06-25 15:40:47

ไฟล์แนบ :

Image

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศเมื่อ : 2020-06-25 15:21:45

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

ประกาศเมื่อ : 2020-06-24 15:11:02

ไฟล์แนบ :