ข่าวสาร สำนักปลัด

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2024-06-11 10:18:48

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

ประกาศเมื่อ : 2024-05-29 14:25:17

ไฟล์แนบ :

Image

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-05-09 13:56:16

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2024-04-25 15:33:43

ไฟล์แนบ :

Image

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-04-24 14:42:14

ไฟล์แนบ :

Image

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ประกาศเมื่อ : 2024-04-22 09:13:59

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ปี พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ : 2024-04-19 10:59:48

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ : 2024-04-19 09:06:59

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2024-04-18 12:42:45

ไฟล์แนบ :

Image

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประกาศเมื่อ : 2024-04-18 12:39:10

ไฟล์แนบ :

Image

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gife Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2024-04-18 12:34:21

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ประกาศเมื่อ : 2024-04-18 09:38:27

ไฟล์แนบ :

Image

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประกาศเมื่อ : 2024-04-17 15:54:10

ไฟล์แนบ :

Image

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-04-17 14:57:08

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ประกาศเมื่อ : 2024-04-17 14:43:13

ไฟล์แนบ :