ข่าวสาร สำนักปลัด

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-07-10 14:12:31

ไฟล์แนบ :

Image

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-07-08 09:21:52

ไฟล์แนบ :

Image

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ : 2020-07-08 09:14:59

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-06-25 15:35:38

ไฟล์แนบ :

Image

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-06-25 15:31:49

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ประกาศเมื่อ : 2020-06-25 15:26:49

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-06-04 10:18:26

ไฟล์แนบ :

Image

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ : 2020-05-25 09:25:28

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงและติดต่อขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ประกาศเมื่อ : 2020-05-01 10:30:10

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ : 2020-04-21 15:21:31

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ : 2020-04-21 15:21:08

ไฟล์แนบ :

Image

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ : 2020-04-08 09:05:59

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2563

ประกาศเมื่อ : 2020-03-27 10:35:16

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-03-11 10:35:06

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ : 2020-03-04 16:20:58

ไฟล์แนบ :