บุคลากร

สำนักปลัด

Image
นางภูษณิศา ชีนาวุธ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

Image
นางสาวศรัณญ์ธร กันทวัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Image
นางนาวินี วุฒิพันธ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

Image
นายพิศาล พินทิสืบ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

Image
นายชัยวัฒน์ จังสถิตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Image
นางสาวธนภร เพิ่มบุญเย็น

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Image
นางสาวสิรินทร์ ทุนคำ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Image
นางนันทิยา แสงกลั่น

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Image
นายนัฐวุฒิ ยาวิชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Image
นายเอกสรรพ์ อิ่มจิตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Image
นางสาวนงคราญ ปันอินทร์

นักจัดการงานทั่วไป

Image
นางสุพินดา สุภิญโญ

พนักงานประสานงานชนบท

Image
นางกิ่งกานต์ ดวงคำ

นักจัดการงานทั่วไป

Image
นางสาวกิตติมา ทัศนสุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Image
นางสาวรัตนา ธีรวาส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Image
นายณภัทรสกรณ์ คณะราช

พนักงานจ้างทั่วไป

Image
สิบตรีอธิวัฒน์ วงค์พันธ์

พนักงานจ้างทั่วไป

Image
นายจิตกร กำยาน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

Image
นายไพทูน จันมา

พนักงานดับเพลิง

Image
นายอนุสรณ์ ราจา

คนงานทั่วไป

Image
นายณัฐพงษ์ ติ๊บประโจ๊ก

พนักงานขับรถยนต์

Image
นางประภาภรณ์ ตันนรา

ภารโรง

Image
นายวรุตม์ อินต๊ะมณี

พนักงานขับรถยนต์