บุคลากร

สำนักปลัด

Image
นางจันทนา ทิพย์กาญจนกุล

ปลัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Image
นายประสิทธิ์ สุทธะนะ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

Image
-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

Image
นางสาวพัทธ์ธีรา แสงแก้ว

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

Image
นางสาวศรัณญ์ธร กันทวัง

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

Image
นางสาวกรรณิการ์ ตาคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Image
นางสาวธนภร เพิ่มบุญเย็น

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Image
นางสาวสิรินทร์ ทุนคำ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Image
นางนันทิยา แสงกลั่น

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Image
นายนัฐวุฒิ ยาวิชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Image
นายพิศาล พินทิสืบ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

Image
นางกิ่งกานต์ ดวงคำ

นักจัดการงานทั่วไป

Image
นางสุพินดา สุภิญโญ

พนักงานประสานงานชนบท

Image
นางสาวกิตติมา ทัศนสุวรรณ

พนักงานประสานงานชนบท

Image

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

Image
นายเอกสรรพ์ อิ่มจิตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Image
นายจิตกร กำยาน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

Image
นางสาวนงคราญ ปันอินทร์

นักจัดการงานทั่วไป

Image
นายไพทูน จันมา

พนักงานดับเพลิง

Image
นางสาวรัตนา ธีรวาส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Image
นายอนุกูล อินตา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

Image
นางสาวธุริดา ดวงเดช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Image
นายอนุสรณ์ ราจา

คนงานทั่วไป

Image
นายณัฐพงษ์ ติ๊บประโจ๊ก

พนักงานขับรถยนต์

Image
นางประภาภรณ์ ตันนรา

ภารโรง

Image
นายวรุตม์ อินต๊ะมณี

พนักงานขับรถยนต์