บุคลากร

กองคลัง

Image
นายบรรเจิด ภีระตุ้ย

ผู้อำนวยการกองคลัง

Image
นางสาววราภรณ์ พรมลา

นักวิชาการชำนาญคลังชำนาญการ

Image
นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Image
นางวิภาดา หน่อกิจ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

Image
นางเบญจมาภรณ์ อุตเสน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

Image
นางเพชรลดา ข่วงชมพู

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

Image
นางสาววิจิตรา อินทจักร์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

Image
นายณัฐวุฒิ คำฝั้น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Image
นางสาวประวีณา กันธวัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Image
นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยพรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี