วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของ โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่บ้านล้านนาวิลล์ หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี ช่วงที่ 1

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นายบุญนิธิ กรุงวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายสุรเสน พุฒิวณิชย์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของ โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่บ้านล้านนาวิลล์ หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม. แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 025/2566 ผู้รับจ้าง บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด ชื่อที่อยู่ 133 หมู่ที่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาเริ่มต้น 23 ธันวาคม 2566 และระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 รวมเป็นระยะเวลา 60 วัน วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ 670,000.00- บาท ราคากลางค่าก่อสร้าง 633,868.57-บาท วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 450,000.00- บาท.

Date : 05/02/2024
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo