ข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจภายในสุสานหนองป้อม หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2022-06-27 11:05:00

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก

ประกาศเมื่อ : 2022-06-24 16:21:00

ไฟล์แนบ :

Image

ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประกาศเมื่อ : 2022-06-21 16:31:17

ไฟล์แนบ :

Image

จดหมายข่าว ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือส่ิงอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ประกาศเมื่อ : 2022-06-21 16:26:42

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเจตนารมณ์ "นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ : 2022-06-21 08:21:57

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานระดับคะแนน และระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ : 2022-06-20 15:53:21

ไฟล์แนบ :

Image

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ : 2022-06-20 15:51:10

ไฟล์แนบ :

Image

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2022-06-20 15:49:29

ไฟล์แนบ :

Image

มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศเมื่อ : 2022-06-20 15:48:10

ไฟล์แนบ :

Image

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ : 2022-06-20 15:46:32

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศเมื่อ : 2022-06-20 15:45:14

ไฟล์แนบ :

Image

หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2022-06-20 15:44:27

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเมื่อ : 2022-06-20 15:42:50

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ประกาศเมื่อ : 2022-06-20 15:41:46

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศเมื่อ : 2022-06-20 15:40:35

ไฟล์แนบ :