บุคลากร

คณะผู้บริหาร

Image
นายลักษ์ บุญชละ

นายลักษ์ บุญชละ

นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ 0918909794

Image
นายภาวิต บุญชละ

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

0832822366

Image
นางวนิดา ธรรมไชย

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

0894336393

Image
นายวีระชัย จันทพร

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

Image
นายวีระศักดิ์ อภิวงค์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

Image
นางจันทนา ทิพย์กาญจนกุล

ปลัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

0899516071