ภาพ & กิจกรรม

ภาพและกิจกรรมของเทศบาลสันผีเสื้อ กองคลัง

Image
ประชาสัมพันธ์ บริการรับชำระภาษีถึงบ้าน โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Date : 03/07/2024.

Photo More

Image
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย ประจำปี 2567

Date : 22/12/2023.

Photo More

Image
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

Date : 08/09/2023.

Photo More

Image
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2566

Date : 29/08/2023.

Photo More

Image
ประชาสัมพันธ์ โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถีงบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"

Date : 29/06/2023.

Photo More

Image
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 อัตราภาษีป้ายใหม่ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

Date : 16/12/2020.

Photo More

Image
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563

Date : 24/08/2020.

Photo More

Image
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินทำการตรวจสอบข้อมูล หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตามความจริงให้ยื่นคำร้องขอแก้ไข ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

Date : 04/12/2019.

Photo More