# รายการ เอกสาร
1 คำสั่ง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
2 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ
3 ประกาศ มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี