# รายการ เอกสาร
1 คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา 2563
2 คำสั่ง กำหนดงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม 2563
3 คำสั่ง กำหนดหน้าที่และมอบหมายงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2563
4 คำสั่ง กำหนดหน้าที่และมอบหมายงานภายในสำนักปลัด 2563
5 คำสั่ง กำหนดหน้าที่และมอบหมายงานภายในสำนักปลัด 2564
6 คำสั่ง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
7 คำสั่ง เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ในกองคลัง 2563
8 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ
9 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
10 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
11 ประกาศ มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี