บุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ

Image
นางจันทนา ทิพย์กาญจนกุล

ปลัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

062-9593223

Image
พันจ่าเอกธนัท สันป่าแก้ว

รองปลัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

063-7953355

Image
นางภูษณิศา ชีนาวุธ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

098-9165429

Image
นายบรรเจิด ภีระตุ้ย

ผู้อำนวยการกองคลัง

099-1343311

Image
นายบุญนิธิ กรุงวงศ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

064-3453388

Image
นางจตุพร พงศ์ศิริ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

094-6175559

Image
พันจ่าเอกธนัท สันป่าแก้ว

รองปลัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

062-9388877

Image
นางสาวดารเนตร สิทธิหาญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Image
นางสาวลภัสรดา รติกันยากร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม