ภาพ & กิจกรรม

ภาพและกิจกรรมของเทศบาลสันผีเสื้อ สำนักปลัด

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอเฟอเรนซ์ (zoom) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่

Date : 15/06/2022.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต

Date : 15/06/2022.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ กล่าวปฏิญาณตน ในการที่จะบริหารและปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

Date : 15/06/2022.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร ของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 15/06/2022.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สำนึกดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่"

Date : 15/06/2022.

Photo More

Image
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามกรอบการประเมินที่กำหนดไว้ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

Date : 06/05/2022.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบหมายให้ นางจันทนา ทิพย์กาญจนกุล ปลัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่นำกระเบื้องมุงหลังคามอบให้แก่ประชาชนในเขตตำบลสันผีเสื้อ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

Date : 20/04/2022.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สำนึกดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่"

Date : 18/04/2022.

Photo More

Image
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร ของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 18/04/2022.

Photo More

Image
การประชุมเพื่อบูรณาการการทำงานในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/03/2022.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ลงพิ้นที่ในตำบลสันผีเสื้อ ติดตามโครงการท้องถิ่นสันผีเสื้อร่วมใจสู้ภัยฝุ่นละออง

Date : 23/03/2022.

Photo More

Image
สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

Date : 28/02/2022.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 15/02/2022.

Photo More

Image
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7

Date : 09/02/2022.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

Date : 20/01/2022.

Photo More

Image
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 13/01/2022.

Photo More

Image
สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

Date : 27/12/2021.

Photo More

Image
การประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

Date : 17/12/2021.

Photo More

Image
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อทำการประเมินการปฏิบัติราชการฯ (ครั้งที่ 2)

Date : 11/11/2021.

Photo More

Image
วันที่ 3 พ.ย.2564 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรคCovid -19 Cluster หมู่ 8 บ้านสันทราย ต.สันผีเสื้อ

Date : 08/11/2021.

Photo More

Image
นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

Date : 08/11/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 28/10/2021.

Photo More

Image
การประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

Date : 21/10/2021.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 15/10/2021.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 11/10/2021.

Photo More

Image
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 30/09/2021.

Photo More

Image
วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2464 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 27/09/2021.

Photo More

Image
วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 10/09/2021.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลสันผีเสื้อ , โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลสันผีเสื้อ ,ะโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพั

Date : 10/09/2021.

Photo More

Image
งานเทศกิจ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้ออกสำรวจและเก็บป้ายกองโจรบริเวณถนนสายหลัก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และได้แจ้งเจ้าของป้ายให้ดำเนินการรับทราบ พร้อมให้แจ้งดำเนินการตามกฎหมาย เรีบร้อยแล้ว

Date : 18/08/2021.

Photo More

Image
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.2564

Date : 17/08/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดยนายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ​ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานในพิธี เปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 07/20/21.

Photo More

Image
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลาประมาณ 04.30 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ฝนตก มีน้ำท่วมขัง เข้าไปยังในตัวบ้าน โดยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสู

Date : 09/07/2021.

Photo More

Image
วันที่่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

Date : 02/07/2021.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

Date : 22/06/2021.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ครั้งแรก วันที่ 9 มิถุยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 09/06/2021.

Photo More

Image
ผลคะแนน(อย่างไม่เป็นทางการ) เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เลือกตั้งเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/03/2021.

Photo More

Image
28 มีนาคม 2563 ภาพบรรยากาศการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/03/2021.

Photo More

Image
กิจกรรม "เชิญชวนเลือกตั้ง" ณ ตลาดเช้าบ้านป่าข่อยใต้ และตลาดสดชุมชนท่าเดื่อ โดยเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

Date : 24/03/2021.

Photo More

Image
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

Date : 12/03/2021.

Photo More

Image
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลสันผีเสื้อ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อและนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ในวันอาทิตย์ที่ 28​ มีนาคม​ 2564​ เวลา​ 08.00-17.00​ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

Date : 15/02/2021.

Photo More

Image
การอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Date : 04/02/2021.

Photo More

Image
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อรับทราบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 02/02/2021.

Photo More

Image
วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 22/01/2021.

Photo More

Image
ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 16/12/2020.

Photo More

Image
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 30/11/2020.

Photo More

Image
ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Date : 12/11/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.สันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Date : 02/11/2020.

Photo More

Image
ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2664

Date : 08/10/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564

Date : 02/10/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

Date : 21/09/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ประจำปี 2563

Date : 17/09/2020.

Photo More

Image
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สถานประกอบการ นิอรเฮ้าส์ หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 14/09/2020.

Photo More

Image
นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563

Date : 02/09/2020.

Photo More

Image
สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสตรีตำบลสันผีเสื้อ

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการไหว้สาบารมีวิถีธรรมนำชุมชน

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 17/08/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

Date : 23/07/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2563

Date : 20/07/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 16/07/2020.

Photo More

Image
วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 29/05/2020.

Photo More

Image
การประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Date : 28/05/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 22/05/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3

Date : 22/05/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะทำงาน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

Date : 20/04/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Date : 10/04/2020.

Photo More

Image
กิจกรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2563 ณ กาดท่าน้ำหมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Date : 20/02/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/01/2020.

Photo More