วีดีทัศน์

วีดีทัศน์นำเสนอ ของเทศบาล.

หน่วยงาน : สำนักปลัด
ประธานอาเซี่ยน 2562 ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน
รายละเอียด : มื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ไทยได้รับมอบตำแหน่งประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการจากสิงคโปร์ ประธานอาเซียนปัจจุบัน หลังพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 ที่สิงคโปร์ โดยไทยจะเริ่มหน้าที่เป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2562 ตลอดทั้งปี นอกเหนือจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว หน่วยงานไทย เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงแรงงาน จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในรายสาขาต่างๆ ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสถึงระดับรัฐมนตรี และการประชุมสุดยอดในระดับผู้นำ รวมแล้วกว่า 170 การประชุมซึ่งจะเกิดขึ้นในประเทศไทย.
หน่วยงาน : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลสันผีเสื้อ
รายละเอียด : เทศบาลสันผีเสื้อ
หน่วยงาน : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการนวัตกรรมสันผีเสื้อชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
รายละเอียด : โครงการนวัตกรรมสันผีเสื้อชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายการบริหารงานของ นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ