บุคลากร

กองสวัสดิการสังคม

Image
นางสาวลภัสรดา รติกันยากร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Image
นายอัครพงค์ ไชยมงคล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

Image
นางสาวธีรพิชญ์ สังฆ์สังวรณ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ